do:
Eur / hod.

Podmienky používania

čl.I.
Úvodné ustanovenia

 1. Predmetom všeobecných podmienok používania portálu Brigada.sk (ďalej len "podmienky používania") je definovanie podmienok, povinností a práv prevádzkovateľa, návštevníkov, registrovaných užívateľov a objednávateľov služieb portálu Brigada.sk.

 2. Prevádzkovateľom portálu Brigada.sk (ďalej len "prevádzkovateľ") je spoločnosť Global Services Slovakia s.r.o., IČO: 35 837 179, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 26636/B

 3. Návštevníkom portálu Brigada.sk (ďalej len "návštevník") je každá fyzická osoba, ktorá vstúpila na internetovú doménu www.brigada.sk, na jednu z jeho podstránok alebo jeho subdoménu tretej úrovne.

 4. Registrovaným užívateľom portálu Brigada.sk (ďalej len "registrovaný užívateľ") je každá osoba, ktorá vyplní a odošle riadne vyplnený registračný formulár.

 5. Objednávateľ služieb portálu Brigada.sk (ďalej len "objednávateľ") je každá fyzická alebo právnická osoba objednávajúca si platené služby portálu Brigada.sk od prevádzkovateľa.

čl.II.
Všeobecné pravidlá použitia portálu Brigada.sk

 1. Návštevník je oprávnený používať služby portálu Brigada.sk výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito podmienkami používania portálu, pokynmi prevádzkovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, pravidlami etiky a základnými pravidlami slušného správania sa.

 2. Návštevník nie je oprávnený zasahovať do prevádzky a funkčnosti služieb portálu Brigada.sk, rovnako nie je oprávnený pokúšať sa získať neautorizovaný prístup k jeho službám.

 3. Návštevník, ktorý zverejňuje na portáli Brigada.sk svoje slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové príspevky zverejňuje svoje príspevky bez nároku na odmenu a súhlasí s ich verejným šírením a použitím na internete.

čl.III.
Povinnosti a práva registrovaného užívateľa

 1. Registrácia na portáli je dobrovoľná a bezplatná.

 2. Registrovaný užívateľ je povinný vyplniť riadne, úplne a pravdivo registračný formulár, na základe ktorého získa prístupové konto do informačného systému portálu. Registrovaný užívateľ musí mať viac ako 16 rokov v deň vyplnenia registračného formulára, inak sa vyžaduje súhlas zákonneho zástupcu s registráciou.

 3. Registrovaný užívateľ odoslaním registračného formuláru musí udeliť súhlas so znením týchto podmienok používania portálu a taktiež musí udeliť súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie a zverejnenie jeho osobných údajov v rámci charakteru jednotlivých služieb a podľa zásad so spracovávaním osobných údajov.

 4. Prevádzkovateľ môže prístupové konto registrovanému užívateľovi kedykoľvek zablokovať pokiaľ ním zadané alebo zverejňované údaje sú nepravdivé, klamlivé, zavádzajúce alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito podmienkami používania portálu, pokynmi prevádzkovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, pravidlami etiky a základnými pravidlami slušného správania sa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá užívateľovi môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia registrácie.

 5. Registrovaný užívateľ zodpovedá za svoje aktivity, príspevky a inzeráty na portáli Brigada.sk v plnom rozsahu.

 6. Povinnosťou registrovaného užívateľa je aktualizovať si svoje údaje v súlade so skutočnosťou.

 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať obsah inzerátov alebo iných príspevkov registrovaného užívateľa ak nie sú v súlade s týmito podmienkami používania.

 8. Povinnosťou registrovaného užívateľa (zamestnávateľa) je najmä inzerovať ponuky práce a brigád na portáli Brigada.sk

 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť zverejnenie inzerátu pokiaľ:

  1. je tento v rozpore s týmito podmienkami používania,

  2. ide o formou MLM (multilevel marketingu), nevysvetlenej práce na doma, klikania na reklamu alebo podomového predaja,

  3. je v ňom uvedených viac pracovných pozícií, alebo sú publikované pod kontom inej spoločnosti,

  4. nie je v ňom dostatočne opísaný spôsob brigády,

  5. sú v ňom uvedené informácie reklamného charakteru,

  6. obsahujúcu neúplné, zavádzajúce alebo nepravdivé údaje.

 10. Registrovaný užívateľ (zamestnávateľ) sa zaväzuje nezamlčovať nijaké informácie o inzerovanej brigáde, ktoré by ovplyvnili jej výber a nezavádzať návštevníka portálu klamlivými údajmi.

 11. Registrovaný užívateľ súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie, ktorou sú reklama a iné informácie o portáli Brigada.sk a jeho obchodných partneroch. Toto vyjadrenie registrovaného užívateľa sa považuje za súhlas so šírením reklamy.

 12. Registrovaný používateľ je uzrozumený a súhlasí s tým, že registráciu na portáli si nemôže zrušiť sám odhlásením ale len na požiadanie prevádzkovateľa cez kontaktný formulár. Registrovaný užívateľ a prevádzkovateľ sa súhlasom s týmito podmienkami používania dohodli, že registrácia môže byť zrušená automaticky ak sa registrovaný užívateľ v priebehu 1 roka od posledného odhlásenia ani raz neprihlásil na portál Brigada.sk.

čl.IV.
Povinnosti a práva objednávateľa

 1. Objednávateľ služieb portálu Brigada.sk si objednáva služby prostredníctvom on-line formulára, alebo písomne potvrdenou objednávkou za ceny uvedené v aktuálnom cenníku služieb portálu.

 2. Objednávateľ služieb je povinný vyplniť objednávkový formulár úplne a pravdivo.

 3. Objednávateľ môže uhradiť objednávku formou bankového prevodu alebo využiť on-line platobné systémy CARDPAY,  TATRAPAY, alebo TRUSTPAY.

 4. Objednávateľ musí pri potvrdení objednávky dáť súhlas prevádzkovateľovi so znením týchto podmienok používania.

 5. Prevádzkovateľ najneskôr do 48 hodín po prijatí úhrady za objednávku sprístupní a aktivuje objednané a uhradené služby objednávateľovi.

 6. Objednávateľ si je vedomý, že v prípade porušenia týchto podmienok používania je prevádzkovateľ oprávnený zablokovať objednané a aktivované služby bez nároku na vrátenie peňazí.

čl.V.
Reklamačný poriadok

 1. Objednávateľ služieb má právo reklamovať chybu, ktorá sa vyskytla na portáli Brigada.sk v súvislosti s jeho uhradenými službami. Doba pre uplatnenie si reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď objednávateľ chybu zistil, alebo mohol zistiť.

 2. Reklamáciu je objednávateľ povinný podať písomne na adresu sídla prevádzkovateľa, alebo prostredníctvom kontaktného formulára na portáli.

 3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje objednávateľovi oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa jej prevzatia.

 4. Chybou na strane prevádzkovateľa nie je, ak uhradené služby nie sú u objednávateľa dostupné v dôsledku výpadku pripojenia objednávateľa na sieť Internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré prevádzkovateľ nezodpovedá.

čl.VI.
Práva prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť znenie týchto podmienok používania portálu Brigada.sk

 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje pravo kedykoľvek zmeniť typ prevádzky a služieb portálu Brigada.sk a taktiež prevádzku pozastaviť.

 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť prístup registrovaného užívateľa do informačného systému portálu Brigada.sk.

 4. Všetky autorské a iné práva súvisiace s funkcionalitou, databázou, vizuálnym stvárnením a informačným obsahom služieb portálu patria prevádzkovateľovi, prípadne tretím stranám, s ktorými má prevádzkovateľ za týmto účelom uzatvorené príslušné zmluvy alebo dohody.

 5. Obsah portálu Brigada.sk je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ.

čl.VII.
Obmedzenie zodpovednosti za škodu

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek nepriamu alebo následnú škodu, vrátane ušlého zisku.

 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za informácie, údaje a akýkoľvek iný obsah poskytnutý alebo zverejnený alebo návštevníkmi uložený na portáli Brigada.sk. Ak sa prevádzkovateľ dozvie o protiprávnosti informácií alebo obsahu zverejnenom na portáli Brigada.sk bezodkladne k nim zamedzí prístup alebo ich odstráni.

 3. Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za:

  1. škodu spôsobenú informáciami šírenými registrovaným užívateľom, vrátane škody spôsobenej informáciami, ktorých šírenie prevádzkovateľ sprostredkoval prostredníctvom portálu Brigada.sk

  2. škodu spôsobenú nesprávnymi alebo neúplnými informáciami získaných návštevníkom prostredníctvom portálu Brigada.sk

  3. škodu spôsobenú prezradením alebo zneužitím prístupového hesla

  4. škodu spôsobenú zmenou týchto Všeobecných podmienok používania portálu Brigada.sk, pozastavením alebo zmenou služby, stratou údajov, ako aj zrušením prístupu registrovanému užívateľovi zo strany prevádzkovateľa.

čl.VIII.
  Informácia o spracovávaní osobných údajov

Spracovanie osobných údajov na portáli Brigada.sk sa riadi samostatnými Zásadami so spracovaním osobných údajov, o znení ktorých by sa mal oboznámiť každý Návštevník portálu Brigada.sk. 

čl.IX.
Záverečné ustanovenia

 1. Vzťahy neobsiahnuté v podmienkach použitia portálu Brigada.sk sa riadia platnými právnymi normami Slovenskej republiky.

 2. Návštevník portálu a prevadzkovateľ sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania portálu Brigada.sk a jeho služieb sa riadia účinným znením podmienok používania a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.

 3. Ak sa akýkoľvek návštevník portálu Brigada.sk domnieva, že obsah zverejnený na www.brigada.sk porušuje tieto podmienky používania, je povinný túto skutočnosť oznámiť prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára.

 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 24.5.2018.

 

 

V Bratislave dňa 24.5.2018
Global Services Slovakia s.r.o.
prevádzkovateľ portálu Brigada.sk

 

 • Registrácia
  • Ako brigádnik (hľadám brigádu)
  • Ako zamestnávateľ (ponúkam brigádu)
Get it on Google play

Aktuality

30.03.2022

Poradňa pre zamestnávateľov inzerentov

Ako správne narábať s naším portálom a ako si získať, čo najviac brigádnikov? Poradňa nie je iba pre brigádnikov, ale i zamestnávateľov, ktorí to na našom portály ešte nepoznajú a potrebujú poradiť!

Čítať viac

Objednajte si zobrazenie svojho
loga do pozície TOP
a zvýraznite svoju firmu.

Zvýraznite si svoju brigádu

a označte ako ju TOP.

Zobrazí sa vám na

popredných miestach.

Pridaj si túto brigádu medzi

obľúbené, avšak najskôr sa

musíš prihlásiť na portáli

Ak sa chceš nahlásiť

na túto brigádu musíš

byť na portáli prihlásený

Nová brigáda

TOP brigáda

Občianska inzercia

Zverejnite svoju brigádu na portáli,

najskôr sa však musíte

zaregistrovať a prilásiť.

Potrebujete brigádnika?
Zaregistrujte sa a pridajte
dopyt personálnym agentúram.

Vyhľadajte si brigádnikov

v databáze životopisov,

služba je spoplatnená.

Zaregistrujte sa a požiadajte

o zaradenie do katalógu.

Pridávať brigádu môže

len zamestnávateľ :)

Zadať dopyt môže

iba zamestnávateľ :)

Vyhľadávať v databáze

brigádnikov môže iba

zamestnávateľ :)

Zverejnite svoju brigádu na portáli,

jednu môžete inzerovať zadarmo.

Potrebujete brigádnika?
zadajte svoj dopyt
personálnym agentúram.

Vyhľadajte si brigádnikov

v databáze životopisov,

služba je spoplatnená.

Táto funkcia je určená len

pre zamestnávateľov.

Objednajte si zobrazenie svojho
loga do pozície TOP
a zvýraznite svoju firmu.

Táto funkcia je určená len

pre zamestnávateľov.

Zvýraznite si svoju brigádu

a označte ako ju TOP.

Zobrazí sa vám na

popredných miestach.

Táto funkcia je určená len

pre zamestnávateľov.

Zaregistrujte sa a požiadajte

o zaradenie do katalógu.

Číslo udáva počet brigád, ktoré sa vam aktívne zobrazujú zo všetkých vami zadaných brigád, s ohľadom na počet zaplatených inzerátov.

Číslo udáva počet brigád, ktoré ste si zadali do systému avšak nie všetky sa musia zobrazovať.

Číslo udáva počet vašich brigád označených ako TOP, ktoré sa zobrazujú na popredných miestach.

Objednajte si zobrazenie loga vašej spoločnosti

Vypočítaj si výplatu, dane a odvody

Inzercia brigád súkromných osôb. Vo výsledkoch vyhľadávania sa nezobrazia ponuky podnikateľov a právnických osôb (firiem).

Max. veľkosť súboru 2Mb. Povolené typy súborov: doc, docx, pdf, txt, rtf, odt

Na tomto mieste je možné reagovať na životopis