do:
Eur / hod.

Poď aj ty voliť 25. mája a podpor demokratickú Európu

Poď aj ty voliť 25. mája a podpor demokratickú Európu

10.05.2019

25. mája 2019 (sobota), sa na Slovensku uskutočnia voľby do európskeho parlamentu. Európsky parlament predstavuje dôležité fórum pre politické diskusie a rozhodovanie na úrovni EÚ. Poslanci Európskeho parlamentu sú volení priamo voličmi vo všetkých členských štátoch, aby zastupovali záujmy občanov s ohľadom na tvorbu práva EÚ a zabezpečili, aby ostatné inštitúcie EÚ vykonávali svoju činnosť demokraticky.

 

Voľby v tomto roku budú v poradí dvanáste, na Slovensku to bude štvrtýkrát. Voľby do európskeho parlamentu 2019 sa na území ostatných štátov Európskej únie budú konať v dňoch 23. až 26. mája. O týchto dátumoch rozhodlo v Bruseli predsedníctvo europarlamentu a lídri jeho politických strán.

Medzi rokmi 2014 – 2019 mal parlament 751 kresiel. Novozvolený Európsky parlament bude mať 705 kresiel. Slovensko obsadí 14 mandátov. V predošlom období malo Slovensko 13 mandátov, dôvodom navýšenia mandátov obsadených Slovenskom a zníženia celkového počtu kresiel v Európskom parlamente je odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

 

Prečo by ste mali voliť v európskych voľbách?

Pretože v Európe čelíme mnohým výzvam. Tieto výzvy predstavujú nezamestnanosť mladých aj starších ľudí, migrácia, zmena klímy, ochrana osobných údajov. Poslanci Európskeho parlamentu majú obhajovať naše záujmy v Európskej únii, hlasovať o nových obchodných dohodách, kontrolovať inštitúcie EÚ, kontrolovať, ako sa vynakladajú peniaze z našich daní.

Žijeme vo svete, ktorý je globalizovaný a konkurenčný. Demokracia je pre nás niečo ako samozrejmosť, a pritom si neuvedomujeme že je čoraz viac ohrozená vo svojom myšlienkovom základe, aj v praxi. Hlavnou myšlienkou demokracie je, že všetci spoločne rozhodujeme o tom, v akej Európe chceme žiť. Nemôžeme len dúfať v lepšiu budúcnosť, tentokrát sa k tomu musíme zodpovedne postaviť. A to je dôvod, prečo by ste mali ísť voliť.

 

Kto môže voliť

Vybrať si svojho zástupcu v Európskom parlamente môže každý dospelý občan Únie. Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov a občan iného členského štátu Únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej republiky, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území Slovenskej republiky.

Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Ide o veľa, svojím hlasom môžete prispieť k rozhodovaniu o budúcnosti Európy v nasledujúcich rokoch. Tieto voľby budú mať priamy vplyv na váš život, na životy vašich detí, rozhodnú totižto o tom, aké kroky budú v nasledujúcich rokoch podniknuté v oblasti práce, podnikania, migrácie, zmeny klímy a bezpečnosti v Európe.

Je dôležité aby šiel voliť každý dospelý občan, lebo iba v prípade, že každý príde k hlasovacej urne, môžeme dosiahnuť zmenu.

 

Iniciatíva tentoraz idem voliť

Máte záujem priložiť ruku k dielu? Môžete sa stať aktívnym dobrovoľníkom, vyplnením registračného formuláru na platforme „tentorazidemvolit.eu“. Po registrácii je každému zapojenému vygenerovaný individuálny odkaz, pomocou ktorého môže pozývať do iniciatívy ďalších voličov. Okrem pozvánok na podujatia vo Vašom okolí ponúka platforma možnosť aktívne sa zapojiť aj organizáciou rôznych podujatí.

https://www.tentorazidemvolit.eu/

Aj náš známy moderátor Sajfa, manžel slovenskej televíznej redaktorky a moderátorky Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej, sa tiež zapojil do iniciatívy.

 Zdroj:http://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/spravodajstvo_a_aktivity/aktivity/aktivity2018/oct_18/tlacova_konferencia_this_time.html

 

Ako fungujú voľby

Fungovanie volieb môže byť v rôznych krajinách odlišné. Na Slovensku musia voliči voliť v príslušnej volebnej miestnosti na základe adresy svojho trvalého pobytu. Voľba poštou, online, ani voľba prostredníctvom zástupcu na Slovensku nie je možná.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

V prípade, že v čase volieb nie ste prítomný/á v obvode, v ktorom ste zaregistrovaný/á, môžete hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenska na základe voličského preukazu. Voličský preukaz získate podaním žiadosti na obecnom úrade. Žiadosť môžete podať najneskôr jeden pracovný deň pred dňom volieb počas úradných hodín príslušného obecného úradu.

Oznámenie o čase a mieste konania volieb vám doručí obecný úrad. V oznámení sa dozviete číslo volebného okrsku, adresu volebnej miestnosti aj informáciu o úprave hlasovacieho lístka.

Po príchode do volebnej miestnosti je volič povinný preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie. V prípade, že sa volieb zúčastníte v inom volebnom okrsku, predložíte spolu s občianskym preukazom aj hlasovací preukaz.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

 

Zoznam kandidujúcich politických subjektov

Číslo politického subjektu

Názov politického subjektu

Oficiálna skratka politického subjektu

Počet kandidátov

1

SMER - sociálna demokracia

SMER-SD

14

2

Kresťanská demokracia - Život a prosperita

KDŽP

13

3

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

ĽS Naše Slovensko

14

4

KOREKTÚRA - Andrej Hryc

KAH

1

5

Slovenská národná strana

SNS

14

6

SME RODINA - Boris Kollár

SME RODINA - Boris Kollár

14

7

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

14

8

STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

6

9

Strana práce

SP

7

10

Strana tolerancie a spolunažívania

STS

9

11

HLAS ĽUDU

HLAS ĽUDU

14

12

Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség

MKDA-MKDSZ

14

13

DOPRAVA

DOPRAVA

12

14

Kresťanskodemokratické hnutie

KDH

14

15

Strana zelených Slovenska

SZS

5

16

MOST - HÍD

MOST - HÍD

14

17

PRIAMA DEMOKRACIA

PD

4

18

Strana rómskej koalície - SRK

SRK

1

19

SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA

SKS

3

20

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov

SNJ-sv

11

21

Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

SMK-MKP

14

22

DOMA DOBRE

DOMA DOBRE

14

23

Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana práce

Koalícia KSS, VZDOR

14

24

EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

EDS

14

25

Sloboda a Solidarita

SaS

14

26

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

Slovenská ľudová strana (SĽS)

14

27

NAJ - Nezávislosť a Jednota

NAJ

14

28

Kresťanská únia

Kresťanská únia

11

29

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia

Koalícia PS a SPOLU

14

30

Demokratická strana

DS

14

31

NÁRODNÁ KOALÍCIA

NÁRODNÁ KOALÍCIA

14

Zdroj: http://www.volbysr.sk/sk/parties.html 

 

Organizácia Európskeho parlamentu

Európsky parlament predstavuje dôležité fórum pre politické diskusie a rozhodovanie na úrovni EÚ. Poslanci Európskeho parlamentu sú volení priamo voličmi vo všetkých členských štátoch, aby zastupovali záujmy občanov s ohľadom na tvorbu práva EÚ a zabezpečili, aby ostatné inštitúcie EÚ vykonávali svoju činnosť demokraticky.

Predseda

Predseda parlamentu sa volí na dva a pol roka, pričom je možnosť znovuzvolenia spomedzi poslancov Parlamentu. Predseda reprezentuje inštitúciu navonok a vo vzťahu k ostatným inštitúciám EÚ, dohliada na rozpravy v pléne, zabezpečuje dodržiavanie rokovacieho poriadku Parlamentu. Na začiatku každého zasadnutia vyjadruje stanovisko a záujmy, ktoré sa týkajú bodov v programe rokovania. Podpisuje všetky legislatívne akty a schválené rozpočty, čím sa stávajú platné.

Plénum

Plénom je Európsky parlament sensu stricto a zasadnutiam predsedá predseda. Okrem augusta sa schádza každý mesiac na plenárnej schôdzi. Miesta pridelené poslancom v rokovacej sále sa rozdelia podľa politickej príslušnosti zľava doprava. Rokovanie otvára predseda, ktorému pri vykonávaní funkcie pomáhajú 14 podpredsedovia. Na rokovaniach sa zúčastňujú Európska komisia aj Rada Európskej únie, aby uľahčili inštitúciám EÚ spoluprácu v rozhodovacom procese.

Politické orgány

Politické orgány Parlamentu tvorí Predsedníctvo, Konferencia predsedov, päť kvestorov, Konferencia predsedov výborov a Konferencia predsedov delegácií. Funkčné obdobie trvá dva a pol roka.

Výbory a delegácie

Poslanci sú zoskupení v 20 výboroch, dvoch podvýboroch a 39 delegáciách. Delegácie sú vysielané Parlamentom aj do spoločného zhromaždenia vytvoreného medzi štáty Afriky, Karibiku, Tichomoria a EÚ. Každý výbor alebo delegácia si zvolí predsedníctvo.

Politické skupiny

Poslanci sú členmi nadnárodných skupín na základe politickej príslušnosti. Politická skupina musí pozostávať z poslancov zvolených najmenej v jednej štvrtine členských štátov a musí mať najmenej 25 členov. Na určenie hlavných zásad svojich činností usporadúvajú semináre.

Európske politické strany a nadácie

Väčšina týchto strán a politických nadácií je zriadená na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácii, ktorým sa zároveň ustanovujú politické nadácie podporujúce príslušné strany prostredníctvom vzdelávacích a výskumných činností.

Sekretariát Parlamentu

Vedie ho generálny tajomník, ktorého vymenúva predsedníctvo. O jeho zložení rozhoduje Predsedníctvo. Koordinuje legislatívnu činnosť a organizuje plenárne rokovania a schôdze, poskytuje technickú, právnu a odbornú pomoc parlamentným orgánom a poslancom Parlamentu, zabezpečuje tlmočenie a preklady všetkých schôdzí a oficiálnych dokumentov.

Fungovanie

Parlament svoju prácu organizuje nezávisle, rozhoduje väčšinou odovzdaných hlasov, rokuje o aktuálnych a naliehavých otázkach a vyhláseniach predsedníctva, rozhoduje o programe schôdzí, ktoré sú verejné a vysielajú sa na internete.

 

 

 

 

 

  • Registrácia
    • Ako brigádnik (hľadám brigádu)
    • Ako zamestnávateľ (ponúkam brigádu)
Get it on Google play

Aktuality

28.10.2020

Opäť sme mediálnym partnerom súťaží Študentská esej a Cena Ernesta Valka

Ako aj pominulé roky, aj tento sme sa rozhodli mediálne podporiť pisateľské súťaže Študentská esej a Cena Ernesta Valka. Tohto ročná téma? Môže byť Slovensko slušné ? alebo Ľudské práva, slobody a hranice ich limitácie v čase pandémie.

Čítať viac

Objednajte si zobrazenie svojho
loga do pozície TOP
a zvýraznite svoju firmu.

Zvýraznite si svoju brigádu

a označte ako ju TOP.

Zobrazí sa vám na

popredných miestach.

Pridaj si túto brigádu medzi

obľúbené, avšak najskôr sa

musíš prihlásiť na portáli

Ak sa chceš nahlásiť

na túto brigádu musíš

byť na portáli prihlásený

Nová brigáda

TOP brigáda

Občianska inzercia

Zverejnite svoju brigádu na portáli,

najskôr sa však musíte

zaregistrovať a prilásiť.

Potrebujete brigádnika?
Zaregistrujte sa a pridajte
dopyt personálnym agentúram.

Vyhľadajte si brigádnikov

v databáze životopisov,

služba je spoplatnená.

Zaregistrujte sa a požiadajte

o zaradenie do katalógu.

Pridávať brigádu môže

len zamestnávateľ :)

Zadať dopyt môže

iba zamestnávateľ :)

Vyhľadávať v databáze

brigádnikov môže iba

zamestnávateľ :)

Zverejnite svoju brigádu na portáli,

jednu môžete inzerovať zadarmo.

Potrebujete brigádnika?
zadajte svoj dopyt
personálnym agentúram.

Vyhľadajte si brigádnikov

v databáze životopisov,

služba je spoplatnená.

Táto funkcia je určená len

pre zamestnávateľov.

Objednajte si zobrazenie svojho
loga do pozície TOP
a zvýraznite svoju firmu.

Táto funkcia je určená len

pre zamestnávateľov.

Zvýraznite si svoju brigádu

a označte ako ju TOP.

Zobrazí sa vám na

popredných miestach.

Táto funkcia je určená len

pre zamestnávateľov.

Zaregistrujte sa a požiadajte

o zaradenie do katalógu.

Číslo udáva počet brigád, ktoré sa vam aktívne zobrazujú zo všetkých vami zadaných brigád, s ohľadom na počet zaplatených inzerátov.

Číslo udáva počet brigád, ktoré ste si zadali do systému avšak nie všetky sa musia zobrazovať.

Číslo udáva počet vašich brigád označených ako TOP, ktoré sa zobrazujú na popredných miestach.

Objednajte si zobrazenie loga vašej spoločnosti

Vypočítaj si výplatu, dane a odvody

Inzercia brigád súkromných osôb. Vo výsledkoch vyhľadávania sa nezobrazia ponuky podnikateľov a právnických osôb (firiem).

Max. veľkosť súboru 2Mb. Povolené typy súborov: doc, docx, pdf, txt, rtf, odt

Na tomto mieste je možné reagovať na životopis