do:
Eur / hod.

Recenzia sprievodcu trhom práce ISTP.sk

Recenzia sprievodcu trhom práce ISTP.sk

14.05.2019

Ďalšou z našej série recenzií je bezplatný a verejne dostupný portál, ktorý na jednom mieste umožňuje nezamestnaným online prístup na preskúmanie ich potenciálu v pracovnej oblasti. Je to portál ISTP.sk, ktorý vystupuje ako internetový sprievodca trhom práce. Koordinátorom ISTP je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

ISTP funguje už od roku 2003. Podnetom k jeho založeniu bola vysoká nezamestnanosť. Je to bezplatná internetová stránka, ktorá je považovaná za Internetového Sprievodcu Trhom Práce (ISTP). Na portály ponúkajú informačno-poradenské nástroje, ktoré slúžia ľuďom uplatniť sa na trhu prácu a umožňujú nájsť zamestnávateľom vhodných zamestnancov. ISTP.sk má podporu aj zo strany Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republikovej únie zamestnávateľov, Konfederácie odborových zväzov SR a Združenia miest a obcí Slovenska, napr. v súvislosti so záväzkami SR vyplývajúcimi z Európskej sociálnej charty a Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o bezplatnom poskytovaní aktuálnych informácií o trhu práce. 

 

 

Čo nás zaujíma?

 1. Pre koho je portál určený?

 2. Ktoré nástroje má používateľ k dispozícii?

 3. Čo sú to osobné profily nezamestnaných a ako sa využijú?

 4. Aké sú výhody použitie portálu ISTP.sk?

 5. Ktoré všetky portáli sú na ISTP.sk agregované?

 6. Ako si tu nájdem prácu?

 7. Ponúkajú zamestnávatelia na portály ISTP.sk aj pracovné ponuky per študentov, ženy na materskej dovolenke či dôchodcov?

 8. Sú na tomto portály zverejnené pracovné ponuky v zahraničí?

   

Pre koho je portál určený?

Portál ISTP.sk je v prvom rade učený pre nezamestnaných, ktorí tu nájdu jednu z najväčších databáz voľných pracovných miest na Slovensku, databázu kurzov ďalšieho vzdelávania, poradenské nástroje pri voľbe zamestnania. Uchádzači sa tu dozvedia, aké požiadavky sú zo strany zamestnávateľa kladené na budúcich zamestnancov, požiadavky sa týkajú vzdelania, vedomostí, spôsobilosti a zručnosti súvisiace s vybraným pracovným miestom.  Výchovní poradcovia, žiaci, študenti aj ich rodičia sa dozvedia, aké vzdelanie je potrebné pri výkone konkrétnych zamestnaní, dozvedia sa o školách poskytujúcich žiadané vzdelanie. Portál je užitočný aj pre zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, nakoľko tu získajú informácie o registrácii a vytváraní osobných profilov klientov, zároveň sa k nim dostanú aj informácie o zamestnávateľoch s voľnými pracovnými miestami.

Ďalšou dôležitou skupinou, pre ktorú je portál určený, sú zamestnávatelia, ktorí získavajú informácie potrebné pre personálne oddelenia, zverejňujú svoje požiadavky na zamestnancov, majú prístup do databázy osobných profilom atď., pričom môžu služby využívať zadarmo.

 

Ktoré nástroje má užívateľ k dispozícii?

 1. Voľné pracovné miesta – významný nástroj pre uchádzačov o prácu, ktorí tu môžu vyhľadať pracovné miesta vyhovujúce ich vzdelaniu, praxi a pôsobnosti

 1. Databáza pracovných ponúk vytvorená z podkladov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny;

 2. Databáza od zamestnávateľov, ktorí môžu v ISTP inzerovať pracovné miesta.

 1. Kurzy – nachádzajú sa tu databázy kurzov ďalšieho vzdelávania, predstavujú pre uchádzačov možnosť skvalitniť ich predpoklady na uplatnenie sa na trhu práce.

 2. Pracovný kompas – táto sekcia je nápomocná pre tých, ktorí hľadajú prácu alebo potrebujú radu v oblasti výberu školy. Používatelia vyplnia dotazníky, ktoré vytvárajú ich osobný profil. Systém im na základe výsledkov dotazníkov vygeneruje vhodné zamestnania a odporučí im oblasti, na ktorej by mali zapracovať.

 3. Kartotéka zamestnaní – obsahuje informácie o zamestnaniach, ktoré pomáhajú používateľom získať prehľad o podmienkach výkonu daného zamestnania, pričom sú im k dispozícií aj informácie o hrubých mesačných mzdách jednotlivých zamestnaní.

 

Čo sú to osobné profily nezamestnaných a ako sa využijú?

Osobný profil je profil uchádzača o pracovné miesto, kde sú prístupné pre zamestnávateľov informácie o uchádzačovi. Ak nezamestnaní dajú súhlas na sprístupnenie osobných profilov, tieto profily sa dostanú až k zamestnávateľom, ktorí majú v ponuke voľné pracovné miesta. Systém spáruje individuálny potenciál nezamestnaného s popisom voľných pracovných miest. Osobné profily sú prepojené s centrálnou databázou osobných profilov všetkých nezamestnaných v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny s požiadavkami zamestnávateľov na pracovné sily, t.j. s opismi voľných pracovných miest.

 

Aké sú výhody použitia portálu ISTP.sk?

Výhody pre žiakov/študentov

Registrácia študenta, ktorý chce v štúdiu pokračovať – získa konto, ktoré mu umožní vytvoriť a uložiť si vlastný profil. V profile bude uvedená škola, druh pracovných činností, ktoré ťa zaujímajú a ktoré by si chcel/a vykonávať v budúcnosti, predmety v ktorých vynikáš. Na základne tvojho osobného profilu ti ISTP odporučí zamestnania, na ktoré sa hodíš, akú potrebuješ kvalifikáciu na ich vykonávanie a koľko môžeš zarábať. Prostredníctvom ISTP môžeš vyhľadávať školy na Slovensku a ich kontaktné údaje či odbory, ktoré ponúkajú, pozrieť si prezentačné videá o stredných/vysokých školách; vyhľadávať zamestnania a odbory, ktoré je potrebné vyštudovať, ak chceš dané zamestnanie vykonávať. Máš tu možnosť vyhľadávať si brigády popri štúdiu a uložiť si európsku verziu životopisu.

Výhody pre bežných používateľov

Bežní užívatelia prestavujú širokú verejnosť – nezamestnaní, zamestnanci, SZČO, absolventi, ostatní. Po registrácii do ISTP ako bežný užívateľ získaš svoje konto, ktoré ti umožní vytvoriť a uložiť si osobný profil, v ktorom uvedieš svoju kvalifikáciu, opíšeš svoju osobu a zdravotnú stránku. Máš možnosť sprístupniť svoj profil zamestnávateľom, ktorí uverejňujú svoje pracovné ponuky. Registrácia ti umožní dátový prenos údajov z evidencie úradov PSVR priamo do osobného profilu ISTP, prístup k týmto údajom a možnosť s nimi pracovať aj z domu. Osobnostný profil ti umožní otestovať tvoj pracovný potenciál a odporučí ti vhodné zamestnania. Získaš informácie o významných aktuálnych novinkách na trhu práce a o hrubých mesačných mzdách.

Výhody pre zamestnávateľov

Zamestnávatelia, ktorí ponúkajú voľné pracovné miesta, si môžu vytvoriť konto pre zamestnávateľov, ktoré im prinesie bezplatné služby zahŕňajúce inzercie voľných pracovných miest, vyhľadať tých pravých zamestnancov na ponúkané miesta na základe porovnania svojich požiadaviek a osobnostných profilov uchádzačov o zamestnanie. Zamestnávatelia získajú prehľad o pracovných a mzdových podmienkach na Slovensku, poradenstvo pri zatrieďovaní voľných pracovných miest a zverejnenie videovizitky zamestnávateľa.

 

Ktoré všetky portáli sú na ISTP.sk agregované?

Upsvar.sk – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Pôsobí v oblasti sociálnych vecí našej krajiny, vykonáva štátnu správu na úseku štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci, poradensko-psychologických služieb, sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. V oblasti zamestnanosti sa venuje evidencii nezamestnaných občanov, ktorí hľadajú zamestnanie, evidencii voľných pracovných miest, sprostredkovaniu vhodného zamestnania, poskytujú poradenské služby, vzdelanie a prípravu pre trh práce, snažia sa zvýšiť starostlivosť o pracovné uplatnenie osobitných skupín občanov.

Kariera.sk

Online pracovný portál spoločnosti Zoznam, s. r. o. Spoločnosť Zoznam, s. r. o.  je prevádzkovateľ internetových stránok. Portál Kariera.sk zoskupuje pracovné ponuky z rôznych oblastí, rôznych odvetví a od rôznych spoločností.

Eures.sk

Európske služby zamestnanosti predstavujú sieť subjektov, ktoré spolupracujú s cieľom uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska. Do tejto siete sú zapojené aj regionálne a národné inštitúcie, ktoré riešia zamestnanosť. Euroes poradcovia pomáhajú zamestnancom, ktorí žijú v jednej krajine a pracujú v inej. Poskytujú im informácie o ich právach a povinnostiach, o životných a pracovných podmienkach v štátoch EÚ, o trhoch práce, daniach, pomáhajú im pri tvorbe životopisov . Eures vlastní databázu voľných pracovných miest v rámci celej EÚ. To znamená, že pracovná ponuka, ktorú zverejnia zamesnávatelia, uvidí aj Slovák, aj Rus, aj Čech, teda každý, kto si hľadá prácu. 

V Slovenskej republike začala sieť EURES pracovať od 1. mája 2004 vstupom SR do EÚ. Služby siete EURES sú dostupné prostredníctvom EURES poradcov a kontaktných osôb EURES na všetkých 46 úradoch práce a tiež prostredníctvom EURES internetových pracovných portálov.

 

Ako si tu nájdem prácu?

Na portály ISTP.sk nájdeš základný vyhľadávač, do ktorého vpíšeš názov zamestnania či pracovnú oblasť, o ktorú máš záujem a miesto výkonu práce. Po vygenerovaní daných kritérií sa ti ukáže aj ponuka Filtrovať ponuky podľa, kde môžeš navoliť kritéria zo širšieho spektra. Máš možnosť zvoliť požadované vzdelanie, aký druh pracovného pomeru ťa zaujíma, za akú minimálnu mzdu za hodinu/mesiac si ochotný/á pracovať, v prípade že dochádzaš z diaľky možnosť ubytovania, deň nástupu a ďalšie kritériá, ktoré napomôžu vygenerovanie najvhodnejších pracovných ponúk pre teba.

 

Ponúkajú zamestnávatelia na portály ISTP.sk aj pracovné ponuky pre študentov, ženy na materskej dovolenke či pre dôchodcov?

Nakoľko tento portál je určený aj pre študentov, zamestnávatelia na pracovnom portály ISTP.sk ponúkajú pracovné ponuky na dohodu o brigádnickej činnosti. Môžeš sa k nim dopracovať v sekcii Filtrovať ponuky podľa  a zvoliť si daný pracovný pomer v možnosti Pracovný a mimopracovný pomer. Okrem pracovného pomeru Dohoda o brigádnickej práci študentov sa tu nachádzajú aj ponuky na pracovnú zmluvu so žiakom strednej odbornej školy alebo so žiakom odborného učilišťa.  Ženy na materskej dovolenke aj dôchodci tu nájdu pracovné ponuky na prácu z domu aj na kratší pracovný čas.

 

Sú tu zverejnené pracovné ponuky v zahraničí?

Práca v zahraničí zaujíma veľký počet mladých aj starších ľudí hľadajúcich si prácu, zmenu v živote, lepšie pracovné a platové podmienky. Keďže portál ISTP.sk agreguje pracovné ponuky portálu eures.sk, ktorý sprostredkúva pracovné ponuky v štátoch EÚ a Švajčiarska, nachádzajú sa tu aj pracovné ponuky do zahraničia.

 

Zhrnutie

ISTP.sk je agregát v oblasti pracovných portálov, svojim užívateľom poskytuje širokú škálu výhod, nástrojov, informácií a poradenstva, ktoré potrebujú pre hľadanie práce či hľadanie pracovnej sily. Portál je prehľadný, všetko je tam dostupné bez zdĺhavého hľadania.  Obsahuje užitočný prehľadný filter, ktorý napomáha k nájdeniu ideálnych pracovných miest za krátky čas.

 

 

 

 

 

 • Registrácia
  • Ako brigádnik (hľadám brigádu)
  • Ako zamestnávateľ (ponúkam brigádu)
Get it on Google play

Aktuality

09.09.2019

Brigada.sk v denníku SME

Chceli by ste sa dozvedieť, ako ste tento rok dopadli, brigádnici? 

Boli sme oslovení autorkou článku Dianou Schniererovou o náš pohľad na situáciu brigádnikov za tento rok. Zvýšili sa platy? Ktorý kraj je najlepšie odmeňovaní? A ktoré brigády toto leto najviac zaujali? Dozviete sa v článku denníku SME...

Čítať viac

Objednajte si zobrazenie svojho
loga do pozície TOP
a zvýraznite svoju firmu.

Zvýraznite si svoju brigádu

a označte ako ju TOP.

Zobrazí sa vám na

popredných miestach.

Pridaj si túto brigádu medzi

obľúbené, avšak najskôr sa

musíš prihlásiť na portáli

Ak sa chceš nahlásiť

na túto brigádu musíš

byť na portáli prihlásený

Nová brigáda

TOP brigáda

Občianska inzercia

Zverejnite svoju brigádu na portáli,

najskôr sa však musíte

zaregistrovať a prilásiť.

Potrebujete brigádnika?
Zaregistrujte sa a pridajte
dopyt personálnym agentúram.

Vyhľadajte si brigádnikov

v databáze životopisov,

služba je spoplatnená.

Zaregistrujte sa a požiadajte

o zaradenie do katalógu.

Pridávať brigádu môže

len zamestnávateľ :)

Zadať dopyt môže

iba zamestnávateľ :)

Vyhľadávať v databáze

brigádnikov môže iba

zamestnávateľ :)

Zverejnite svoju brigádu na portáli,

jednu môžete inzerovať zadarmo.

Potrebujete brigádnika?
zadajte svoj dopyt
personálnym agentúram.

Vyhľadajte si brigádnikov

v databáze životopisov,

služba je spoplatnená.

Táto funkcia je určená len

pre zamestnávateľov.

Objednajte si zobrazenie svojho
loga do pozície TOP
a zvýraznite svoju firmu.

Táto funkcia je určená len

pre zamestnávateľov.

Zvýraznite si svoju brigádu

a označte ako ju TOP.

Zobrazí sa vám na

popredných miestach.

Táto funkcia je určená len

pre zamestnávateľov.

Zaregistrujte sa a požiadajte

o zaradenie do katalógu.

Číslo udáva počet brigád, ktoré sa vam aktívne zobrazujú zo všetkých vami zadaných brigád, s ohľadom na počet zaplatených inzerátov.

Číslo udáva počet brigád, ktoré ste si zadali do systému avšak nie všetky sa musia zobrazovať.

Číslo udáva počet vašich brigád označených ako TOP, ktoré sa zobrazujú na popredných miestach.

Objednajte si zobrazenie loga vašej spoločnosti

Vypočítaj si výplatu, dane a odvody

Inzercia brigád súkromných osôb. Vo výsledkoch vyhľadávania sa nezobrazia ponuky podnikateľov a právnických osôb (firiem).

Max. veľkosť súboru 2Mb. Povolené typy súborov: doc, docx, pdf, txt, rtf, odt

Na tomto mieste je možné reagovať na životopis